کارکنان اداره حراست

نام و نام خانوادگی تصویر پست سازمانی شماره تماس داخلی
شهریار دادی پور   سرپرست

311

076-33711070

مجتبی اسدی   کارشناس

311

076-33711070

محمدعلی عبدالهی تیاب   کارشناس

313

076-33711016

 

مجتبی شکوه   کارشناس فناوری اطلاعات

311

076-33711016

مطهره زاهدی   کارشناس

313

076-33711016