کارکنان اداره حراست

نام و نام خانوادگی تصویر پست سازمانی شماره تماس داخلی
شهریار دادی پور   مدیریت

311

076-33711070

جواد باقرزاده   کارشناس

311

076-33711070

محمدعلی عبدالهی تیاب   کارشناس

313

076-33711016

 

مطهره زاهدی   کارشناس

313

076-33711016

ایرج نیکزاد   نماینده حراست در مجتمع آموزش عالی میناب

-

076-42284693