حفاظت فناوری اطلاعات

1-  پیگیری تشکیل کمیته راهبردی امنیت اطلاعات و حضور فعال در آن کمیته

2- تعیین ضوابط کلی حفاظتی، موقعیت مکانی سیستم های سخت افزاری اصلی و کنترل تردد به آنها

3- تعیین طبقه بندی حفاظتی اطلاعاتی دیجیتال شده

4- نظارت در خصوص برقراری و یا مسدود نمودن پورت های فیزیکی و منطقی ورودی و خروجی سیستم ها توسط واحد فناوری دستگاه

5- نظارت بر رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص نصب و توسعه شبکه های موجود در دستگاه

6- تعیین صلاحیت پیمان کاران و مشاورین دستگاه جهت انجام خدمات حوزه فناوری اطلاعات قبل از انعقاد قرارداد

7- نظارت دوره ای بر روند تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات طبقه بندی شده و نحوه نگهداری از آن