وظایف مدیر و حوزه مدیریت حراست

 

1- بازنگری ساختار ، تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف حراست

2- تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت

3- پیگیری اخذ بودجه و اعتبارات لازم

4- پیگیری جذب نیروهای کارآمد و متخصص

5- استاندارد سازی روش ها

6- توانمند سازی کارکنان حراست

7- هماهنگی و تعامل با واحدهای درون و بیرون سازمان

8- نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه

 

شرح وظایف آموزش :

  • 1- نشست های آموزشی
  • 2- برگزاری همایش های عمومی
  • 3- برگزاری همایش های تخصصی