حفاظت پرسنلی :

1- حفاظت پرسنل

2-  واحد تائید صلاحیت

      -  تعیین و بازنگری مشاغل حساس

      - تعیین صلاحیت

      - ایجاد بایگانی حفاظت پرسنلی

      - توجیه حفاظتی کارکنان

      -  تهیه شناسه محیطی

      - صیانت از کارکنان حراست

3- واحد بایگانی حفاظت پرسنلی

     تشکیل پرونده پرسنلی

4- تهیه بانک اطلاعات پرسنل

5- پیگیری و اجرای دستورالعمل های ابلاغی