حفاظت فیزیکی:

1- واحد انتظامات

2- حفاظت از تاسیسات، اماکن، اموال

3- کنترل ترددکارکنان، ارباب رجوع، اتباع بیگانه

4- کنترل تردد وسائط نقلیه

5- تهیه و اجرای طرح های حفاظت الکترونیک

6- تهیه طرح های مقابله با بحران

7- ایمنی و آتش نشانی