سه نقش اساسی برای حراست مورد نظر است .

 - نقش هشدار دهنده و پیشگیری

 - نقش اصلاح کننده و درمان

 - نقش جدا کننده از سیستم

    حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن است که بر اساس ماده واحده قانون مصوب 69/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکیلات سازمانی خاص تشکیل شده است .

    حراست به عنـوان مشاور امین ، چشم مدیر در هر سازمان و وزارتخانه با توجه با اشـراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد ، می تواند در تصمیم سازی و پیشرفت مجموعه تحت نظارت تاثیر اساسی داشته باشند 

 

شرح وظیفه کلی حراست :

 

  • برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات تامینی امنیت جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیرمجازبه پرسنل ، تاسیسات و اسناد و مدارک .
  • پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع- تحصن- اعتصاب- اغتشاش و تظاهرات .

- جمع آوری اخبار و اطلاعات و احاطه اطلاعاتی ، کسب و پرورش اطلاعات اخبار محیط اعم از سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی .

- بررسی و تعیین رده حراستی افراد جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده و انعکاس به مدیریت دستگاه مراجع ذیصلاح .

- تعیین پست های مشاغل حساس دانشگاه .

- اعلام صلاحیت عمومی شاغلین جهت تصدی پست های مشاغل حساس و داوطلبان اشتغال ، انتقال و ماموریت به دانشگاه .

 - بررسی در مورد متقاضیان دریافت سلاح با همکاری دستگاههای ذیصلاح .

- صدور کارت شناسایی و هویت بخشی سازمانی با اساتید ، کارکنان، دانشجویان .

- نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار، اسناد، پرسنل .

- برنامه ریزی و اجرای طرح حفاظت شخصیت ها درصورت بررسی و لزوم و تعیین سطوح حفاظتی با هماهنگی مراجع ذیصلاح .

- اجرای طرحهای آموزشی مربوط به حراست بر اساس دستور العمل های صادره در حوزه امنیت و حفاظت .

- پیشنهاد و اجرای طرحهای حراستی و حفاظتی متناسب با شرایط خاص .

- انجام امور مربوط به بی­سیم و دیگر امور امنیتی در تسریع امور اطلاع رسانی و حفاظت گفتار .

- انجام امور مربوط به دوربین های مدار بسته و نظارت مستمر بر ساختمانها ، تاسیسات ، مخابرات و افراد .

- مدیریت در امر حفاظت فیزیکی و رسیدگی به مشکلات مربوطه .

- بررسی و نظارت بر واحدهای تحت پوشش جهت شناسایی مشکلات و معضلات .

- رعایت کامل و دقیق شرح وظایف و دستورالعملهای اجرایی و بهره برداری کامل از آنها .

- ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی .

- پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی .

- تدوین دستور العملهای حفاظتی و امنیتی و نظارت بر اجرای آنها .

- ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرایی دستگاه .

- ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه و دریافت و ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده دستگاه ذیربط  .

- شناسایی عوامل و عناصر متعهد و تلاشگر جهت رشد و ابقاء آنها در محیط  . 

 

شرح وظیفه  اداره کل حراست در چند اداره قابل تعریف و مصوب است :

 

- اداره حفاظت پرسنلی 

- اداره حفاظت اسناد و مدارک

 - اداره حفاظت فیزیکی 

- اداره حفاظت فضای مجازی.