حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده:

 

1- واحد دبیر خانه محرمانه

- تشکیل دبیرخانه محرمانه: انجام کلیه فرآیند تولید، گردش، نگهدار ی اسناد، مکاتبات و ارواق و مدارک طبقه بندی شده دستگاه اجرایی توسط دبیرخانه محرمانه و با نظارت آن مجموعه انجام می شود.

- اجرای کامل آئین نامه حفاظت اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده ابلاغی شورای عالی امنیت ملی

- نگهداری و حفاظت کلیدها، کلیدهای قفل ها، رمز ، دستگاههای تکثیر و ... نیز یکی از وظایف دبیرخانه محرمانه است.

2- واحد طرح های حفاظت اسناد

1-  تهیه و اجرای طرح های حفاظت اسناد

2- پالایش اسناد راکد:

3- نظارت بر امحاء اسناد و مدارک و اوراق اداری غیر طبقه بندی دستگاه

3- واحد صدور کارت

1-  صدور کارت شناسایی و تردد

2- نظارت بر حفاظت اسناد واحدهای تابعه