سخنان مقام معظم رهبری درباره حراست

سخنان مقام معظم رهبری درباره حراست

گزيده‌ای از فرمايشات مقام معظم رهبری در ارتباط با جايگاه حراست

 بايد با مردم مرتبط باشيد، اطلاعات مردم برای شما ناگزير است. شما با همه سرويس های اطلاعاتی دنيا که بعضی‌شان تجهيزات خيلی پيشرفته دارند فرق داريد. رابطه خود را با مردم محکم کنيد. کاری کنيد که مردم با شما قربه الی ا... همکاری کنند.

  « مهمترين وظيفه مسئولان خدمت به مردم است زيرا فلسفه وجودی حکومت در اسلام، انجام امور مردم و خدمت رسانی به مردم است. عشق ورزی و محبت واقعی به مردم و رفتار همراه با لطف و محبت با آنان از وظايف اصلی مسئولان نظام اسلامی است و مسئولان در برخورد با لغزشهای احتمالی مردم بايد همراه با عفو و گذشت برخورد نمايند. چشم‌پوشی از خطاهای قابل اغماض مردم را متفاوت از برخورد با قانون شکنان و گروه‌ها و باندهای خاص منفعت جو و قدرت‌طلب بدانيد، منفعت عامه مردم بر منفعت گروه‌های خاص مقدم است و اغماض از خطاها و سودجويی‌های اين گروه‌ها و باندها ظلم و بي عدالتی است».

  حراست موضعی است که قرار گرفتن در آن مسئوليتی خطير را متوجه هر فرد می‌کند چرا که می‌بايست آنچنان قوی و قدرتمند عمل کند که خود در مسير تهمت و اتهام قرار نگيرد و از پذيرفتن رنگها مبرا باشد و بتواند در جامعه‌ای که دشمنان عادت به شيطنت و فريب دارند از ولايت و اصول دينی اسلام و انقلاب و فرزندان آن دفاع کند و طوری عمل کند که مأمن همه اقشار شاغل در دانشگاه باشد. لذا عمل به احکام و موازين شرعی و اسلامی در تمام امور و ترويج فرهنگ مسئوليت‌پذيری و قانونگرايی و رعايت اصول اساسی اسلام يعنی تکريم ارباب رجوع و حفظ آبرو و اسرار بسيار تلاش نموده و با اخلاص عمل کند.